ޑަބްލިޔޫ.ޑީ.ސީގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އިޢުލާންކޮށްފި

ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އިންތިޒާމް ކުރާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި މުބާރާތް އިޢުލާންކޮށްފި

Read more

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަދަހަ މުބާރާތް 1443

ގއ.ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިންތިޒާމް ކުރާ މަދަހަ ކިޔުމުގެ މުބާރާތް 30 އޭޕްރިލް 2022ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެއެވެ. ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު 17

Read more
Page 1 of 1112345...10...Last »