ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 10 އެއްގައި ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން މިއަދު ކޮނޑޭއަށް ޒިޔާރަށް ކޮށްފި.

މިޒިޔާރަށް ކުރެއްވުމުގައި ކޮނޑޭގެ ކައުންސިލް އާއި ކޮނޑޭ ސްކޫލް އިން ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ހޫނު މަރުޙަބާ އެއް ދަންނަވާފައެވެ. 41 ބައިވެރިން ހިމެނޭ މި ދަތުރުގައި އޮފިޝިއަލުން

Read more

އަންހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 08 މާރިޗު 2023 ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ

Read more

ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ޗޮކްލެޓެއް ދީފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮނޑޭ ކައުންސިލާއި ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 18 އަހަރުންމަތީގެ ކޮންމެ

Read more

ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފަންނީލަފާ ހޯދައިފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން 2023 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް އަހަރީ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ ފަންނީމީހުންނާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ލަފާހޯދައިފިއެވެ. 7

Read more

އ.ތ.މ.ކޮމެޓީން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.07 މާރިޗް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި އެކޮމެޓީގެ ރައީސާއާއި މެންބަރުންނާައި ކައުންސިލްގެ

Read more

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

މިއަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން ރޭވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވޮލީމެޗު ކުޅެފިއެވެ. މާރިޗް 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކޮނޑޭ

Read more