ކައުންސިލް މެންބަރުން

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ފޯން: 6821050
މޯބައިލް: 7930890
އީމެއިލް: Ahmed.abdulhakeem@kondey.gov.mv
ނަސްރު މުޙައްމަދު ދީދީ
ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
ފޯން: 6821051
މޯބައިލް: 7770630
އީމެއިލް: Nasru.mohamed@kondey.gov.mv
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
ފޯން: 6821052
މޯބައިލް: 7778363
އީމެއިލް: mohamed.suragath@kondey.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޝިފްޒާ އިބްރާޙީމް
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
ފޯން: 6821053
މޯބައިލް: 7725584
އީމެއިލް: ަaishath.shifza@kondey.gov.mv
ސާމާ މުޙައްމަދު ދީދީ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
ފޯން: 6821054
މޯބައިލް: 9107437
އީމެއިލް: ަsama.mohamed@kondey.gov.mv

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް
ޒިހާން ޢަބްދުﷲ ދީދީ
ޒިހާން ޢަބްދުﷲ ދީދީ އަކީ 03 ވަނަ ދަޢުރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސްއެވެ. މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ހަމައަށް ހުންނެވީ ނައިބް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމްގައެވެ.


ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

ޞިޔާމް މުޙައްމަދު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުރުތަޟާ ސަލީމް
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
އަޙްމަދު އިބްރާޙީމް ދީދީ
ކައުންސިލް މެންބަރ
ޔުމްނާ ޤާސިމް
ކައުންސިލް މެންބަރ
ޢަބްދުﷲ ޝިހާބް
ކައުންސިލް މެންބަރ

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

ޝުޖާޢު ނާޞިރު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޝުޖާޢު ނާޞިރަކީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސްއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޝުޖާޢު ނާޞިރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޙާބް ކުރެވުނެވެ.
ޔުމްނާ ޤާސިމް
ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސާ
ޔުމްނާ ޤާސިމަކީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރުގެ ދެވަނަ ނައިބް ރައީސާއެވެ
އަޙްމަދު އައްބާސް
ކައުންސިލް މެންބަރ
އަޙްމަދު އައްބާސް އަކީ ފުރަތަމަ ދައުރުެގެ ފުރަތަމަ ރައީސްއެވެ
ޢަބްދުﷲ ޝިހާބް
ކައުންސިލް މެންބަރ
މޫސާ އަޙްމަދު ދީދީ
ކައުންސިލް މެންބަރ