ގުޅުއްވަން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މުޙައްމަދު އަމީނުމަގު، ގއ.ކޮނޑޭ، 16070
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން:6820019
ފެކްސް:6820019
އީމެއިލް: info@kondey.gov.mv
ކައުންސިލް ރައީސް
މޯބައިލް ނަންބަރު: 7930890
އީމެއިލް : Ahmed@kondey.gov.mv
ނަން: އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް
މަޤާމް: ކައުންސިލް ރައީސް
އެކްޓިންގ އެސް.ޖީ
މޯބައިލް ނަންބަރު: 9662499
އީމެއިލް : amirusaeed@gmail.com
ނަން: ޢާމިރު ސަޢީދު
މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
މޯބައިލް ނަންބަރު: 9662499
އީމެއިލް : Amir@kondey.gov.mv
ނަން: ޢާމިރު ސަޢީދު
މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ