އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ނަން: މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް
އީމެއިލް: mohamed.Zuhair@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821044
މޯބައިލް: 9967090
ނަން: ޢާމިރު ސަޢީދު
މަޤާމް: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
އީމެއިލް: Amir.saeed@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821045
މޯބައިލް: 9662499
ނަން: މުޙައްމަދު ޝާވިން ސަޢީދު
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: mohamed.shavin@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821046
މޯބައިލް: 9567968
ނަން: މަރްޔަމް ޝުހާނާ
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: maryam.shuhana@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821047
މޯބައިލް: 9493001
ނަން: ޢާއިޝަތު ސަޖްމަން ސަޢީދު
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: aishath.sajuman@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821048
މޯބައިލް: 9426386
ނަން: ނަޛީރާ ސުލައިމާން ދީދީ
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: nazeera.sulaiman@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821043
މޯބައިލް: 9905253
ނަން: ހިދާޔަތުﷲ ޙަސަން ދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: އަޙްމަދު ސަޢީދު
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: އަޙްމަދު ރީހާން
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޙަސަން އިބްރާޙީމް ދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޙައްވާ ޢަލީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ދޮންދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޒުހައިރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ފާޠިމަތު އަޤްލީމާ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: އާމިނަތު ޙަބީބާ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ދޮންދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޙުޝާމް އަޙްމަދު
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޚަދީޖާ ޢުމަރު
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: މަރްޔަމް ޢަލީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: މަރްޔަމް އިބްރާހީމްދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމްދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: މަރްޔަމް ޢުމަރު
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޙައްވާދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ފާޠިމަތު ޢަބްދުﷲދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: އާދަމް ސަޢީދު
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް