މިޝަން އަދި ވިޝަން

ކައުންސިލްގެ މިޝަން

ކޮނޑޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ވަފާތެރި، އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި، މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި، ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރި، ސަގާފީގޮތުން ހޭލުންތެރި، އިގްތިޞާދީގޮތުން އުފެއްދުންތެރި، ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތައް ގަބޫލުކުރާ، އަމާން ވެށްޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ، ތަހުޒީބުވެފައިވާ، ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދަށް ބޯލަނބާ، ދުޅަހެޔޮ، ނަމޫނާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

ކޮނޑޭއަކީ ހުވަދުއަތޮޅުން ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ، އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި، މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި، އިގްތިޞާދީގޮތުން އުފެއްދުންތެރި، ކުއްމަދު އަމާން ވެށްޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ، ހޭލުންތެރިވެ ތަހުޒީބުވެފައިވާ، ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރި، ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަށް ގަބޫލުކުރާ، ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދަށް ބޯލަނބާ، ދުޅަހެޔޮ ނަމޫނާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވުން