ކައުންސިލް މެންބަރުން

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ނަންބަރު: 7930890
އީމެއިލް: Ahmed@kondey.gov.mv
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް
ނަންބަރު: 7795843
އީމެއިލް: Sura@kondey.gov.mv
ޒިހާން ޢަބްދުﷲ ދީދީ
ޒިހާން ޢަބްދުﷲ ދީދީ އަކީ 03 ވަނަ ދަޢުރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސްއެވެ. މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ހަމައަށް ހުންނެވީ ނައިބް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމްގައެވެ.
ނަންބަރު: 7545456
އީމެއިލް: Zihan@kondey.gov.mv

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

ޞިޔާމް މުޙައްމަދު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުރުތަޟާ ސަލީމް
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
އަޙްމަދު އިބްރާޙީމް ދީދީ
ކައުންސިލް މެންބަރ
ޔުމްނާ ޤާސިމް
ކައުންސިލް މެންބަރ
ޢަބްދުﷲ ޝިހާބް
ކައުންސިލް މެންބަރ

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

ޝުޖާޢު ނާޞިރު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޝުޖާޢު ނާޞިރަކީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސްއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޝުޖާޢު ނާޞިރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޙާބް ކުރެވުނެވެ.
ޔުމްނާ ޤާސިމް
ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސާ
ޔުމްނާ ޤާސިމަކީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރުގެ ދެވަނަ ނައިބް ރައީސާއެވެ
އަޙްމަދު އައްބާސް
ކައުންސިލް މެންބަރ
އަޙްމަދު އައްބާސް އަކީ ފުރަތަމަ ދައުރުެގެ ފުރަތަމަ ރައީސްއެވެ
ޢަބްދުﷲ ޝިހާބް
ކައުންސިލް މެންބަރ
މޫސާ އަޙްމަދު ދީދީ
ކައުންސިލް މެންބަރ