އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ނަން: މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
މަޤާމް: އ.ޑިރެކްޓަރ
އީމެއިލް: Zuhair@kondey.gov.mv
ފޯން: 6820019
ނަން: ޢާމިރު ސަޢީދު
މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: Amir@kondey.gov.mv
ފޯން: 6820019
ނަން: ޝަޒީނާ ޝަމީމް
މަޤާމް: އ.މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: shazeena@kondey.gov.mv
ފޯން: 6820019
ނަން: ޢާއިޝަތު ޝަބާ ބިންތި އަޙްމަދު ޢަލީ
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: Shaba@kondey.gov.mv
ފޯން: 6820019
ނަން: ހިދާޔަތުﷲ ޙަސަން ދީދީ
މަޤާމް: މަސައްކަތު
ފޯން: 6820019
ނަން: ޙަސަން އިބްރާޙީމް ދީދީ
މަޤާމް: މަސައްކަތު
ފޯން: 6820019
ނަން: ޙައްވާ ޢަލީ
މަޤާމް: މަސައްކަތު
ފޯން: 6820019