އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ނަން: މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް
އީމެއިލް: mohamed.Zuhair@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821044
މޯބައިލް: 9967090
ނަން: ޢާމިރު ސަޢީދު
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް /އެކްޓިންގ އެސް.ޖީ
އީމެއިލް: Amir.saeed@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821045
މޯބައިލް: 9662499
ނަން: މުޙައްމަދު ޝާވިން ސަޢީދު
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: mohamed.shavin@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821046
މޯބައިލް: 9567968
ނަން: ފާޠިމަތު ލަމްޙާ ސަޢުދުﷲ
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: fathimath.lamha@kondey.gov.mv
ފޯން: 6821047
މޯބައިލް: 7668269
ނަން: ހިދާޔަތުﷲ ޙަސަން ދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޙަސަން އިބްރާޙީމް ދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޙައްވާ ޢަލީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ދޮންދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ނަން: ޒުހައިރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް