އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ނަން: ޙުސައިން ޢާދަމް
މަޤާމް: ސެކެރެޓެރީ ޖެނެރަލް
އީމެއިލް: hussain.adam@kondey.gov.mv
ފޯން: 9990228
ނަން: މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
މަޤާމް: އ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް
އީމެއިލް: mohamed.Zuhair@kondey.gov.mv
ފޯން: 9967090
ނަން: ޢާމިރު ސަޢީދު
މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: Amir.saeed@kondey.gov.mv
ފޯން: 9662499
ނަން: މުޙައްމަދު ޝާވިން ސަޢީދު
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: mohamed.shavin@kondey.gov.mv
ފޯން: 9567968
ނަން: ޝަޒީނާ ޝަމީމް
މަޤާމް: މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: shazeena.shameem@kondey.gov.mv
ފޯން: 7499331
ނަން: ފާޠިމަތު ލަމްޙާ ސަޢުދުﷲ
މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
އީމެއިލް: fathimath.lamha@kondey.gov.mv
ފޯން: 7668269
ނަން: ހިދާޔަތުﷲ ޙަސަން ދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ފޯން: 6820019
ނަން: ޙަސަން އިބްރާޙީމް ދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ފޯން: 6820019
ނަން: ޙައްވާ ޢަލީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ފޯން: 6820019
ނަން: ދޮންދީދީ
މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
ފޯން: 6820019