ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން

President

އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް (ރަޢީސް)

Vice President

ނަޞްރު މުޙައްމަދު ދީދީ (ނާއިބް ރަޢީސް)

Councilor

މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް (ކައުުންސިލަރ)

 

Councilor

ޢާއިޝަތު ޝިފުޒާ އިބްރާހީމް (ކައުންސިލަރ)

Councilor

ސާމާ މުޙައްމަދު ދީދީ (ކައުންސިލަރ)