ކޮނޑޭގެ 47 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ކޮނޑޭ އަލުން އާބާދުކުރިތާ 47 އަހަރުފުރުމުގެ އުފާވެރިމުނާސަބަތުގައި ކޮނޑޭ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *