ކޮނޑޭ ޢީދު އުފާ 1443

އަޟްޙާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކޮނޑޭގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ކޮނޑޭ ޢީދު ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *