ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް، ޖުލައި – އޮގަސްޓް 2022

ރަށުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް، ޖުލައި – އޮގަސްޓް 2022 އާންމުކޮށްފިއެވެ. މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނެނީ 2022ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ  ކުއާޓަރގައި ކުރުމަށް ކޮނޑޭގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުން ހާސިލްކުރެވުނުެ މިންވަރެވެ.

Download (PDF, Unknown)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *