ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 61ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 61ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމުންތައް

ނޯޓު: މި ބައްދަލުވުން 2022ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިމާވީމާ ނުބާއްވައެވެ.

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *