ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމުންތައް

ނޯޓު: މި ތާރީޚުގައި ކައުންސިލުގެ ވަފުދު (ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން) ވުޒާރާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށާއި، ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓަކަށް މާލެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާތީ މި ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވެއެވެ.

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *