މުވައްޒަފުނަށް އައު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މަރުޙަބާކިޔައިފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އައު އިދާރާގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އައު އިދާރާއިން މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ހެނދުނުގެ

Read more

ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ވަފުދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. 19 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more

ކައުންސިލުން އެފް.އެސް.އެމް އާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ކައުންސިލުގެ ވަފުދުން މާލެ ކުރި ޒިޔާރަތުގަ ފިއުލްސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޤަސަމް އާއި 18 މެއި 2022ގައި  ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން

Read more

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެކޮމިޓީއިން ކުރަމުންގެންދާ

Read more

ކައުންސިލްގެ ވަފުދުން މާލެސިޓކައުންސިލާ ބައްދަލޮށްފި

މިހާރު މާލެ ކުރަމުންދާ ޒިޔާރަތުގައި ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން މާލެސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 18 މެއިގަ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ދެކައުންސިކުން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެވިދާނެ

Read more
Page 1 of 512345