އަންހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 08 މާރިޗު 2023 ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ

Read more

ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ޗޮކްލެޓެއް ދީފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮނޑޭ ކައުންސިލާއި ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 18 އަހަރުންމަތީގެ ކޮންމެ

Read more

ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފަންނީލަފާ ހޯދައިފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން 2023 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް އަހަރީ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ ފަންނީމީހުންނާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ލަފާހޯދައިފިއެވެ. 7

Read more

އ.ތ.މ.ކޮމެޓީން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.07 މާރިޗް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި އެކޮމެޓީގެ ރައީސާއާއި މެންބަރުންނާައި ކައުންސިލްގެ

Read more

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

މިއަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން ރޭވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވޮލީމެޗު ކުޅެފިއެވެ. މާރިޗް 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކޮނޑޭ

Read more

ލާމަރުކަޒީ ކުއިޒް ބާއްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް  އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރި ލާމަރުކަޒީ ކުއިޒް ބާއްވައިފިއެވެ. ކޮނޑޭގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޓީމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މިކުއިޒްގައި ފެކަނަ

Read more

ގއ.އަތޮޅޮކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮނޑެޔަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން އިއުލާންކުރި އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ކަމުގެ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ފަތުހީ އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ

Read more
Page 1 of 712345...Last »