ކޮނޑޭ ބިނާވެށި ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހާއި ގުޅިގެން ކޮނޑޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން(ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން)، މުރާޖަޢާކުރަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.  މިހާރު

Read more

ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

ކޮނޑޭގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތް ތައްޔާރު ކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް އިބްރާހީމް އަސްވަދު އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ސެޕްޓެންބަރު 

Read more

މަސްޖިދުއް ނަޖާޙް މަރާމަތު ކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ކޮނޑޭ ހުކުރު މިސްކިތް، މަސްޖިދުއްނަޖާހް މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި މުޅިން އާ  ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރިއެއް އެޅުމަށް 12 ސެޕްޓެންބަރު

Read more

މުވައްޒަފުނަށް އައު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މަރުޙަބާކިޔައިފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އައު އިދާރާގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އައު އިދާރާއިން މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ހެނދުނުގެ

Read more

ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ވަފުދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. 19 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more
Page 1 of 612345...Last »