ކައުންސިލް ނައިބް ރައިސްކަމުގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް އިންތިޙާބްކޮށްފި.

2019 ފެބްރުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ

Read more

2019 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ މަހު ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ

Read more

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮނޑޭ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮނޑޭ ބަނދަރު ހުޅުއްވައި ދެއްވަފިއެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކޮނޑޭ ބަނދަރު ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި ކޮނޑޭގައި

Read more

ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ރަނަމަލާ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މަހަކު 9850.00 (ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަށް ރަނަމަލާ އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ރަނަމަލާއާއި މިމަސައްކަތް

Read more

ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްފި.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 21:00 ގައި

Read more

ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޒިއްމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ އަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. އަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ

Read more

ކޮނޑޭގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެލްކަމް ގްރޫޕްއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދު ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަހަކު 13000.00 (ތޭރަހާސް) ރުފިޔާއަށް ވެލްކަމް ގްރޫޕްއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ވެލްކަމް ގްރޫޕްއާއި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 10:00

Read more

ކޮނޑޭ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ “ފުޓްސަލް ދަނޑު” ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 1023788.08 (އެއްމިލިއަން ތޭވީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އައްޑިހަ އައްރުފިޔާ އައްލާރި) އަށް ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް

Read more

ޢަލީ ނާޞިރުއަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮއްފި

ގއ.ކޮނޑޭ ރަބީޢުގެ ޢަލީ ނާޞިރުއަށް ދިނުމަށް ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަންބަރު  /P7C/201522 ޤަޟިއްޔާއިން  ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ 34064.52 (ތިރީސް ހަތަރުހާސް ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ ފަންސާސް

Read more
Page 1 of 212